راهنمای سایزبندی انواع زیرپوش

سایز M
بزرگسال
کوچترین سایز
طول 65
عرض 50
سرشانه 32
سایز L
بزرگسال
سایز متوسط
طول 72
عرض 52
سرشانه 35
سایز XL
بزرگسال
سایز بزرگ
طول 74
عرض 54
سرشانه 38
سایز XXL
بزرگسال
بزرگترین سایز
طول 77
عرض 57
سرشانه 41
سایز S
خردسال
کوچترین سایز
طول 47
عرض 32
سرشانه 21
سایز M
خردسال
سایز کوچک
طول 52
عرض 37
سرشانه 24
سایز L
خردسال
ُسایز متوسط
طول 57
عرض 40
سرشانه 26
سایز XL
خردسال
سایز بزرگ
طول 64
عرض 44
سرشانه 31
سایز XXL
خردسال
بزرگترین سایز
طول 67
عرض 49
سرشانه 31